بلیچینگ یا سفید کردن دندان درمان پر اقبال این روزهاست.

درمانی ایمن و کم تهاجمی برای اینکه دندان ها چندین پرده رنگ روشن تری پیدا کنند. این کار روش های متنوعی دارد و موفقیت درمان بالایی دارد و زیبایی لبخند طبیعی شما بیشتر می شود.