گاهی امکان درمان مجدد ریشه دندان برای از بین بردن کیست یا ضایعه انتهای ریشه وجود ندارد.

با جراحی انتهای ریشه و بلند کردن لثه، کیست انتهای ریشه خارج می شود و آن قسمتی از ریشه که بیشترین تجمع باکتری را دارد قطع میشود.