دندان های تازه رویش یافته دایمی خلفی، به دلیل عدم رعایت بهداشت، گاهی دچار پوسیدگی زودهنگام بیش از اندازه ای می شوند که هسته مرکزی دندان که پالپ یا عصب خوانده می شود را درگیر می کند.

چون ریشه این دندان ها سه سال پس از رویش به حفره دهان کامل می شود؛ درنتیجه باید درمان های تخصصی برای حفظ حیات این دندان ها و تکامل ریشه انجام شود.