اگر درمان های دندانپزشکی برای شما به دلیل ترس بیش از اندازه غیر قابل تحمل هست، نگران نباشید چون هیچ نیاز درمانی شما با انجام بیهوشی و دریافت درمانهای دندانپزشکی بدون پاسخ نمی ماند.

با دریافت بیهوشی زیر نظر متخصص بیهوشی، چندین درمان دندانپزشکی در یک جلسه قابل انجام است.