ضربه به دندان های قدامی خصوصا در کودکان اتفاق شایعی هست. و خانواده ها بسیار نگران شکستگی و آسیب های دندان کودکان و نوجوانان خود هستند. نگرانی آن ها بسیار به جا است و می توانند با مراجعه به مطب دندانپزشکی اقدامات لازم جهت درمان دندان ضربه خورده را انجام دهند.

در این سن به دلیل این که ریشه دندان هنوز تکامل پیدا نکرده است، نیاز به درمان های تخصصی برای حفظ حیات دندان و ثابت کردن دندان در محل اصلی آن می باشد.