گاهی “درمان ریشه اولیه” بدلیلی از جمله درمان ناقص اولیه دچار شکست می شود و دندان دچار درد و آبسه ایجاد می شود. در این حالت متخصص درمان ریشه با انجام درمان مجدد ریشه، مشکلات قبلی را برطرف می کند و با انجام تدابیر خاص دندان را به فانکشن دوباره باز می گرداند.