گالری عکس دکتر آذر اصلانی مقدم

متخصص اندو | عصب کشی دندان

 

دکتر آذر اصلانی مقدم
وقت مطب
دکتر آذر اصلانی | متخصص عصب کشی
دکتر اصلانی مقدم
دکتر اصلانی مقدم
دکتر آذر اصلانی
مطب دکتر اصلانی مقدم
وقت مطب
دکتر آذر اصلانی | متخصص عصب کشی
دکتر اصلانی مقدم
دکتر اصلانی مقدم
دکتر آذر اصلانی
مطب دکتر اصلانی مقدم
دکتر آذر اصلانی مقدم
دکتر آذر اصلانی درحال معاینه
دکتر آذر اصلانی مقدم
دکتر آذر اصلانی
دکتر آذر اصلانی مقدم
دنا
دنا در حال استفاده از نخ دندان
دنا در حال استفاده از نخ دندان