درمان ریشه دندان

محتویات داخل کانال با استفاده از سوهان های کوچک خارج می شود. برای این کار، به نوبت از سوهان های با اندازه بزرگ تر استفاده می شود تا با ملایمت داخل کانال ها تمیز شده و به آنها شکل داده شود.

درمان ریشه دندان یا روت کانال با استفاده از ابزار تراش دهنده استاندارد آغاز می شود تا بخش داخلی دندان قابل دستیابی شود. پس از باز کردن دندان، از مته های گرد که با سرعت آرامتری می چرخد برای زدودن پوسیدگی ها استفاده می شود.
ابزار تراش دهنده