روت کانال تراپی یا درمان ریشه یا عصب کشی زمانی انجام می شود که پوسیدگی دندان به هسته مرکزی دندان که پالپ یا عصب نامیده میشود رسیده است.

پانسمان پس از عصب کشی

پانسمان دندان پس از انجام روت کانال تراپی

گاهی هم وقتی در اثر ضربه، دندان دچار شکستگی میشود، عصب دندان درحفره دهان عریان می شود و نیاز به روت کانال هست.